Podmínky používání webu a Ochrana Osobních Údajů (GDPR)

Ochrana Osobních Údajů

Zásady

Úvod

1.1 Snažíme se chránit soukromí návštěvníků našich webových stránek a uživatelů služeb, ochranu osobních údajů bereme velice vážně a vynakládáme maximální úsilí k tomu, aby vaše údaje byli v bezpečnosti a nakládalo se s nimi se vší zodpovědnosti.

1.2 Tato zásada platí v případech, kdy jednáme jako správce údajů s ohledem na osobní údaje návštěvníků našich webových stránek a uživatelů služeb; jinými slovy, kde určujeme účel a prostředky zpracování těchto osobních údajů.

1.3 Požádáme vás, abyste souhlasili s používáním souborů cookie v souladu s podmínkami těchto zásad při prvním navštívení našeho webu. Používáním našeho webu a souhlasem s těmito zásadami souhlasíte s používáním souborů cookie v souladu s podmínkami těchto zásad.

1.4 Na našich webových stránkách existují nástroje kontroly soukromí, které ovlivňují, jakým způsobem zpracujeme vaše osobní údaje. Použitím ovládacích prvků ochrany soukromí můžete určit, zda chcete přijímat přímou marketingovou komunikaci a omezit zveřejnění vašich informací. Můžete se kdykoli rozhodnout, že se přihlásíte nebo odhlásíte k  marketingové komunikaci kliknutím na odkaz uvedený na webu nebo v každém vydání přímé marketingové komunikace. Můžete požádat o jakékoli změny zveřejnění vašich informací zasláním e-mailu s předmětem zprávy „Ochrana osobních údajů“ na adresu info@louren.cz.

1.5 V této politice se „my“, „my“ a „naše“ vztahují na majitele stránek louren.cz, lourenapartments.cz a lourenapartments.com a majitele domén CRP INVESTMENT s.r.o. a Louren Hotel Management, s.r.o. Více informací o nás naleznete v kapitole 12.

Jak používáme vaše osobní údaje

2.1 V tomto oddíle 2 jsme uvedli:

a) obecné kategorie osobních údajů, které můžeme zpracovávat;

(b) v případě osobních údajů, které jsme od vás nezískali přímo, zdroj a konkrétní kategorie těchto údajů;

c) účely, pro které můžeme zpracovávat osobní údaje; a

d) právní základy zpracování.

2.2 Můžeme zpracovávat údaje o vašem používání našich webových stránek a služeb („data využití“). Údaje o využití mohou zahrnovat vaši adresu IP, zeměpisnou polohu, typ a verzi prohlížeče, operační systém, zdroj odkazů, délku návštěvy, zobrazení stránek a navigační cesty webových stránek, jakož i informace o načasování, frekvenci a modelu používání služby/stránek. Zdrojem údajů o použití je náš sledovací systém pro analýzu. Tato uživatelská data mohou být zpracována za účelem analýzy využití webových stránek a služeb. Právním základem pro toto zpracování jsou získaný souhlas a naše oprávněné zájmy, a to sledování a zlepšování našich webových stránek a služeb.

2.3 Můžeme zpracovávat vaše data („data účtu“). Údaje účtu mohou obsahovat vaše jméno a e-mailovou adresu. Zdrojem údajů o účtu jste vy nebo váš zaměstnavatel. Údaje o účtu mohou být zpracovány za účelem provozování našich webových stránek, poskytováním našich služeb, zajištění bezpečnosti našich webových stránek a služeb, udržování záloh našich databází a komunikaci s vámi. Právním základem pro toto zpracování jsou získaný souhlas a naše oprávněné zájmy, a to řádná správa našich webových stránek a obchodních vztahů a plnění smlouvy mezi vámi a námi a / nebo podniknutí kroků na Vaši žádost k uzavření takové smlouvy.

2.4 Můžeme zpracovávat informace obsažené ve vašem osobním profilu na našich webových stránkách („data profilu“). Údaje profilu mohou obsahovat vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, profilové obrázky, pohlaví, datum narození, stav vztahů, zájmy a koníčky, údaje o vzdělání a údaje o zaměstnání. Údaje o profilech mohou být zpracovány za účelem umožnění a sledování používání našich webových stránek a služeb. Právním základem pro toto zpracování jsou získaný souhlas a naše oprávněné zájmy, a to řádná správa našich webových stránek a obchodních případů nebo plnění smlouvy mezi vámi a námi a / nebo podniknutí kroků na Vaši žádost uzavřít takovou smlouvu.

2.5 Můžeme zpracovávat informace, které zveřejníte na našich webových stránkách nebo prostřednictvím našich služeb („publikační údaje“). Údaje o publikaci mohou být zpracovány za účelem umožnění takového zveřejnění a správy našich webových stránek a služeb. Právním základem pro toto zpracování jsou získaný souhlas a naše oprávněné zájmy, a to řádná správa našich webových stránek a obchodních případů nebo plnění smlouvy mezi vámi a námi a / nebo podniknutí kroků na Vaši žádost o uzavření takové smlouvy.

2.6 Můžeme zpracovávat informace obsažené v každém dotazu, který nám předkládáte, pokud jde o zboží a / nebo služby („dotazovací údaje“). Údaje o dotazu mohou být zpracovány za účelem nabízení, uvádění na trh a prodeje příslušného zboží a / nebo služeb. Právním základem pro toto zpracování je Váš souhlas.

 

2.7 Můžeme zpracovávat informace týkající se transakcí, včetně služeb, smlouvy o kterých uzavřete s námi a / nebo prostřednictvím našich webových stránek („data o transakcích“). Údaje o transakcích mohou obsahovat vaše kontaktní údaje, údaje o vaší kartě a podrobnosti transakce. Údaje o transakcích mohou být zpracovány za účelem dodání zakoupeného zboží a služeb a vedení řádných záznamů o těchto transakcích. Právním základem pro toto zpracování jsou: plnění smlouvy mezi vámi a námi a / nebo podniknutí kroků na Vaši žádost k uzavření takové smlouvy a našich oprávněných zájmů, a to našeho zájmu o správnou správu našich webových stránek a podnikání.

2.8 Můžeme zpracovávat informace, které nám poskytnete za účelem přihlášení k odběru e-mailových oznámení a / nebo informačních bulletinů („sdělení“). Oznamovací údaje mohou být zpracovávány za účelem zaslání příslušných oznámení, obchodních sdělení a / nebo zpravodaje. Právním základem pro toto zpracování je souhlas a plnění smlouvy mezi vámi a námi a / nebo Váš požadavek k uzavření takové smlouvy.

2.9 Můžeme zpracovávat informace obsažené v jakékoli komunikaci, kterou nám pošlete (nebo v souvislosti s ní) („korespondenční údaje“). Korespondenční data mohou obsahovat komunikační obsah a metadata spojená s komunikací. Naše webové stránky vygenerují metadata spojená s komunikací, která se provádí pomocí kontaktních formulářů webových stránek. Korespondenční údaje mohou být zpracovány za účelem komunikace s vámi a vedení záznamů. Právním základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, a to řádná správa našich webových stránek a podnikání a komunikace s uživateli.

2.10 Můžeme zpracovávat všechny vaše osobní údaje uvedené v těchto zásadách, pokud je to nezbytné pro zřízení, výkon nebo obranu právních nároků, ať již v soudním řízení nebo ve správním nebo mimosoudním řízení. Právním základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, a to ochrana a uplatňování našich zákonných práv, vaše zákonná práva a zákonná práva ostatních.

2.11 Můžeme zpracovávat všechny vaše osobní údaje uvedené v těchto zásadách, kde je to nezbytné pro účely získání nebo zachování pojištění, řízení rizik nebo získání odborné rady. Právním základem tohoto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, a to řádná ochrana našeho podnikání před riziky.

2.12 Kromě konkrétních účelů, pro které můžeme zpracovávat vaše osobní údaje uvedené v tomto oddíle 2, můžeme rovněž zpracovávat jakékoli vaše osobní údaje, pokud je takové zpracování nezbytné pro splnění zákonné povinnosti nebo za účelem ochrany vašich životních zájmů nebo životních zájmů jiné fyzické osoby.

2.13 Neposkytujte nám osobní údaje jiné osoby, pokud o to nepožádáme.

Poskytování vašich osobních údajů ostatním

3.1 Vaše osobní údaje můžeme předat všem členům naší skupiny společností (to znamená naše dceřiné společnosti, naše hlavní holdingová společnost a všechny její dceřiné společnosti), pokud je to přiměřeně nezbytné pro účely a dle právních základů stanovených v těchto zásadách.

3.2 Vaše osobní údaje můžeme předat našim pojistitelům a / nebo odborným poradcům v rozsahu, který je přiměřeně nezbytný pro účely získání nebo zachování pojistného krytí, řízení rizik, získání odborného poradenství nebo založení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, ať již na soudu řízení nebo ve správním nebo mimosoudním řízení.

3.3 Můžeme poskytnout vaše osobní údaje, včetně vašeho jména, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy, profilových obrázků, pohlaví, data narození, stavu vztahů, zájmů a záliby, vzdělávacích údajů a detailů zaměstnání u našich dodavatelů nebo subdodavatelů na Googlu , Služby Facebook, Sklik a Yandex, pokud je to přiměřeně nezbytné pro zajištění efektivního využívání jejich služeb.

3.4 Finanční transakce týkající se našich webových stránek a služeb mohou být zpracovány našimi možnými poskytovateli platebních a rezervačních služeb: PREVIO s.r.o. (https://www.previo.cz), Availpro S.A. (http://site.availpro.com/), PayPal.com, GoPay.com, fio.cz. Informace o transakcích sdílíme s našimi poskytovateli platebních a rezervačních služeb pouze v rozsahu nezbytném pro účely zpracování vašich plateb, vrácení těchto plateb a řešení stížností a dotazů týkajících se těchto plateb a náhrad. Informace o zásadách a postupech ochrany soukromí poskytovatelů platebních služeb naleznete na příslušných webových stránkách uvedených výše.

3.5 Kromě konkrétních zveřejnění osobních údajů uvedených v tomto oddílu 3 můžeme osobní údaje poskytnout třetím osobám, pokud je takové zpřístupnění nezbytné pro dodržení zákonné povinnosti nebo pro ochranu vašich životně důležitých zájmů nebo životních zájmů jiné fyzické osoby. Vaše osobní údaje můžeme také poskytnout třetím osobám, pokud je takové zpřístupnění nezbytné k uspokojení nebo obhajobě právních nároků, ať již v soudním řízení nebo v administrativním nebo mimosoudním řízení.

 

Mezinárodní převody vašich osobních údajů

4.1 V této části 4 poskytujeme informace o okolnostech, za kterých mohou být vaše osobní údaje předány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP).

4.2 Hostingové služby pro naše webové stránky se nacházejí v Itálii a jsou poskytované společností FORPSI.com.

4.3 Berete na vědomí, že osobní údaje, které předkládáte k publikaci prostřednictvím našich webových stránek nebo služeb, mohou být dostupné prostřednictvím internetu po celém světě. Nemůžeme zabránit použití (nebo zneužití) takových osobních údajů jinými uživateli.

Uchovávání a mazání osobních údajů

5.1 Tato část zásad stanovuje naše postupy k uchovávání údajů, které jsou navrženy tak, aby pomohly zajistit dodržování našich zákonných povinností týkajících se uchovávání a vymazávání osobních údajů.

5.2 Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, nesmí být uchovávány déle, než je nezbytné pro tento účel nebo pro tyto účely.

5.3 Vaše osobní údaje uchováme následovně:

a) všechny údaje uvedené v oddíle 2 budou uchovávány po dobu nejméně 30 dnů a po dobu nejvýše 10 let.

5.4 V některých případech není možné v předstihu specifikovat období, na které budou vaše osobní údaje uchovány.

5.5 Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto oddílu 5 můžeme uchovávat vaše osobní údaje, pokud je takové uchovávání nezbytné pro dodržení zákonné povinnosti nebo pro ochranu vašich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů jiné fyzické osoby.

 

Změny těchto zásad

6.1 Čas od času můžeme tyto zásady aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách.

6.2 Tuto stránku byste měli příležitostně kontrolovat , abyste se ujistili, že jste spokojeni se změnami těchto zásad.

6.3 Můžeme vás upozornit na změny těchto zásad prostřednictvím e-mailu.

Vaše práva

7.1 Můžete se na nás obrátit, abychom vám poskytli jakékoli osobní informace, které o vás uchováváme; poskytnutí těchto informací podléhá:

a) platbě správního poplatku (v současnosti 12 EUR); a

(b) poskytnutím odpovídajícího platného dokladu totožnosti (za tímto účelem obvykle přijmeme fotokopii vašeho pasu ověřeného advokátem nebo bankou plus ověřenou kopii vyúčtování služeb, ve kterém bude uvedena vaše aktuální adresa).

7.2 Můžeme zadržet osobní údaje, které požadujete v rozsahu povoleném zákonem.

7.3 Můžete nás kdykoliv požádat, abychom přestali zpracovávat vaše osobní údaje pro marketingové účely.

7.4 V praxi se obvykle buď výslovně předem dohodneme na využívání vašich osobních informací pro marketingové účely, nebo vám poskytneme možnost vyloučit použití vašich osobních informací pro marketingové účely.

7.5 V této části 7 shrnujeme práva, která máte podle zákona o ochraně údajů. Některá práva jsou složitá a ne všechny podrobnosti byly zde zahrnuty. Proto byste si měli přečíst příslušné zákony a pokyny regulačních orgánů pro úplné znění těchto práv.

7.6 Vaše hlavní práva vyplývající z právních předpisů o ochraně osobních údajů jsou:

a) právo na přístup;

b) právo na opravu;

c) právo na vymaz;

d) právo omezit zpracování;

e) právo vznést námitky proti zpracování;

f) právo na přenositelnost údajů;

g) právo podat stížnost orgánu dozoru; a

h) právo odvolat souhlas.

7.7 Máte právo na získáni informaci, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a jak je uchováváme, kdo k ním má přístup, a to spolu s dalšími doplňujícími informacemi. Tyto dodatečné informace obsahují podrobnosti o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů a příjemcích osobních údajů. Pokud to neporušuje práva a svobody ostatních, poskytneme vám kopii vašich osobních údajů. První kopie bude poskytnuta zdarma, ale další kopie mohou být předmětem přiměřeného poplatku. K vašim osobním údajům můžete přistupovat na požádání, a to zasláním e-mailu na adresu info@louren.cz, která je předmětem zprávy.

7.8 Máte právo na provedení změn, doplnění a oprav  vaších osobních údajů o vás byl tam, kde je to nutné.

7.9 Za určitých okolností máte právo na vymazání vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu. Tyto okolnosti zahrnují: osobní údaje již nejsou ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány nutné; odvolaní souhlasu údajů, které se zpracovávají na základě souhlasu; byla vznesena námitka proti zpracování podle určitých pravidel příslušného zákona o ochraně údajů; zpracování je pro účely přímého marketingu; případ, kdy osobní údaje byly protiprávně zpracovány. Existuje však vyloučení práva na vymazání. Obecné vyloučení obsahuje případy, kde je zpracování nezbytné: pro uplatnění práva na svobodu projevu a informací; pro splnění zákonné povinnosti; pro vznik, výkon nebo obranu právních nároků.

7.10 Za určitých okolností máte právo omezovat zpracování vašich osobních údajů. To jsou okolnosti: zpracování je nezákonné, ale vylučujete vymazání; v tomto případě nebudeme vaše osobní údaje uchovávat pro účely našeho zpracování, ale budeme je potřebovat pro zjištění, výkon nebo obranu právních nároků před soudem. Pokud je zpracování omezeno z důvodu námitky proti zpracování, můžeme i nadále ukládat vaše osobní údaje. Použijeme je pouze s vaším souhlasem; pro vznik, výkon nebo obranu právních nároků; pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby; nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

7.11 Máte právo vznést námitky proti našemu zpracováním svých osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situaci, ale pouze do té míry, do které to právní základ pro zpracování umožňuje, zpracování může být nezbytné pro: plnění úkolu ve veřejném zájmu, výkon rozhodnutí jakéhokoli veřejného orgánu, který nám byl svěřen; nebo účely oprávněných zájmů. Pokud vznesete takovou námitku, přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje vyjma případů, kdy můžeme prokázat přesvědčivé legitimní důvody pro zpracování, kdy jde o ochranu veřejných zájmů, práv a svobod, nebo je  zpracování nezbytné pro zjištění, výkon nebo obranu právních nároků před soudem.

7.12 Máte právo vznést námitky proti našemu zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Pokud tak učiníte, přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje za tímto účelem.

7.13 Máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro historické účely.

7.14 V rozsahu, kde je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů:

a) souhlas; nebo

b) je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy,

a toto zpracování se provádí pomocí automatizovaných prostředků, máte nárok obdržet vaše osobní údaje od nás ve strukturované, běžně používané  formě a ve strojově čitelném formátu. Toto právo však neplatí v případě, že by to nepříznivě ovlivnilo práva a svobody třetích osob.

7.15 Pokud se domníváte, že naše zpracování vašich osobních údajů porušuje zákony o ochraně osobních údajů, máte zákonné právo podat stížnost k orgánu dozoru v oblasti ochrany údajů. Můžete tak učinit v členském státě EU podle svého obvyklého bydliště, vašem pracovišti nebo v místě údajného protiprávního jednání.

7.16 Vzhledem k tomu, že právní základ pro naše zpracování vašich osobních údajů je souhlas, máte právo odstoupit tento souhlas kdykoli. Odstoupení neovlivní zákonnost zpracování před odstoupením.

7.17 Můžete uplatnit jakákoliv vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům.

O cookies

8.1 Cookie je soubor, který obsahuje identifikátor (řetězec písmen a číslic), který je odeslán prostřednictvím webového serveru do webového prohlížeče a je uložen v prohlížeči. Identifikátor je potom pokaždé při návštěvě webového serveru odeslán zpět na server.

8.2 Cookies mohou být buď „trvalé“ cookies nebo „session“ cookies: trvalé cookies budou uložené pomocí webového prohlížeče a zůstanou v platnosti až do nastaveného data expirace, pokud nebude odstraněn uživatelem před uplynutím platnosti;  „session“ cookies vyprší na konci uživatelské relace, kdy uživatel vypne webový prohlížeč.

8.3 Cookies obvykle neobsahují žádné informace, které osobně identifikují uživatele, ale osobní údaje, které u nás ukládáme, mohou být propojeny s informacemi uloženými v cookies a získanými z těchto souborů.

Cookies, které používáme

9.1 Cookies můžeme používat pro následující účely:

(a) ověřování – použití cookies k identifikaci vás při návštěvě našich webových stránek a při navigaci na našich webových stránkách;

(b) stav – používání souborů cookie, které nám pomohou určit, zda jste přihlášeni na našich webových stránkách;

(c) personalizace – používání souborů cookie k ukládání informací o vašich preferencích a personalizaci webových stránek pro vás;

d) zabezpečení – použití souborů cookie jako prvku bezpečnostních opatření používaných k ochraně uživatelských účtů, včetně zabránění podvodnému použití přihlašovacích údajů a ochraně našich webových stránek a služeb obecně;

(e) reklama – používání souborů cookie, které nám pomohou zobrazit reklamy, které budou pro vás relevantní;

f) analýza – použití cookies, které nám pomohou analyzovat využití a výkon našich webových stránek a služeb a

(g) Souhlas se soubory cookie – používání souborů cookie k uložení vašich preferencí v souvislosti s používáním souborů cookie obecněji.

Cookies používané našimi poskytovateli služeb

10.1 Naši poskytovatelé služeb používají cookies a tyto cookies mohou být uloženy v počítači, když navštívíte naše webové stránky.

10.2 Analýzu využívání našich webových stránek používáme službu Google Analytics. Služba Google Analytics shromažďuje informace o používání webových stránek pomocí souborů cookie. Shromážděné informace týkající se našich webových stránek se používají k vytváření zpráv o využívání našich webových stránek. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na adrese: https://www.google.com/policies/privacy/.

10.3 Reklamy založené na zájmech v Google AdSense zveřejňujeme na webových stránkách. Tyto údaje jsou přizpůsobeny společností Google, aby odrážely vaše zájmy. Za účelem určení vašich zájmů Google bude sledovat vaše chování na našich webových stránkách a na jiných webových stránkách na webu pomocí souborů cookie. Reklamy Google AdSense můžeme publikovat i na našich webových stránkách. Za účelem určení vašich zájmů Google bude sledovat vaše chování na našich webových stránkách a na jiných webových stránkách na webu pomocí souborů cookie. Toto sledování chování umožňuje Googlu přizpůsobit reklamy, které vidíte na jiných webových stránkách, aby odrážely vaše zájmy (na našich webových stránkách můžeme publikovat reklamy založené na zájmových stránkách). Můžete zobrazit, odstranit nebo přidat kategorie zájmů přidružené k vašemu prohlížeči na adrese https://adssettings.google.com. Můžete také se odhlásit ze souborů cookie partnerů AdSense pomocí těchto nastavení nebo pomocí mechanismu pro odhlášení z více iniciativ „Network Advertising Initiative“ na adrese: http://optout.networkadvertising.org. Tyto mechanismy samy o sobě však používají soubory cookie a pokud vymažete soubory cookie z vašeho prohlížeče, vaše opt-out nebude zachováno. Chcete-li zajistit, aby se v souvislosti s určitým prohlížečem zachoval odhlášení, můžete zvážit použití zásuvných modulů prohlížeče Google, které jsou k dispozici na adrese https://support.google.com/ads/answer/7395996.

10.4 Používáme služby Facebook. Společnost Facebook používá soubory cookie ke sledování vašeho chování na našich webových stránkách a na jiných webových stránkách z celého světa pomocí souborů cookie. Politiku ochrany osobních údajů tohoto poskytovatele služeb můžete zobrazit na adrese https://www.facebook.com/policies/.

Správa souborů cookie

11.1 Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookie a odstranění souborů cookie. Metody k tomu se liší od prohlížeče až po prohlížeč a od verze po verzi. Můžete však získat aktuální informace o blokování a mazání souborů cookie pomocí těchto odkazů:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); a

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

11.2 Blokování všech cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

11.3 Pokud blokujete soubory cookie, nebudete moci používat všechny funkce na našich webových stránkách.

Naše údaje

12.1 Tato webová stránka je vlastněna a provozována společností Louren Hotel Management, s.r.o. a CRP Investment, s.r.o., domény jsou  poskytovány a hostovány společností FORPSI.com.
Louren Hotel Management, s.r.o. je zaregistrován v České republice pod registračním číslem IČO 24785342 a naše sídlo je na adrese Slezská 832/55, Vinohrady, Praha 3, 130 00 Praha, Česká republika.

CRP Investment, s.r.o. je registrován v České republice pod registračním číslem (IČO) 03489710 a naše sídlo je na adrese Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 Praha, Česká republika.

12.2 Můžete nás kontaktovat:

(a) poštou na výše uvedené poštovní adresy;

(b) pomocí našeho kontaktního formuláře na webových stránkách;

Úředník pro ochranu údajů

12.3 Kontaktní email pro ochranu osobních údajů je info@louren.cz, jako předmět uveďte prosím „OOÚ“, pro rychlejší zpracování dotazu.

 

Jsme na WhatsApp
Zaslat Zprávu